Statut

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA ROZWOJU I PROMOCJI WSI TRZEPNICA ORAZ OKOLIC

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • §1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI TRZEPNICA ORAZ OKOLIC zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie posługuje się skrótem Stowarzyszenie „Trzepnica”.
  2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
  3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  5. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Trzepnica w gminie Łęki Szlacheckie w województwie łódzkim.
  6. Stowarzyszenie może zrzeszać się w innych stowarzyszeniach, związkach i organizacjach krajowych i zagranicznych w celu realizacji swoich zadań statutowych.
  7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
  8. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 • §2
 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  a. tworzenie optymalnych warunków dla wszelkich inicjatyw społecznych służących podnoszeniu jakości życia i rozwiązywaniu problemów mieszkańców wsi Trzepnica oraz gminy Łęki Szlacheckie,
  b. podjęcie działalności sprzyjających rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i gospodarczemu wsi Trzepnica oraz Gminy Łęki Szlacheckie,
  c. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
 • §3
 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  a. prowadzenie świetlicy wiejskiej jako miejsca spotkań i kulturotwórczej działalności dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych,
  b. organizację placów zabaw i obiektów sportowych we wsi Trzepnica,
  c. pozyskiwanie środków niezbędnych na działalność stowarzyszenia poprzez organizowanie działań mogących przynosić dochody w postaci imprez okolicznościowych, konkursów, festynów itp.,
  d. stworzenie programów organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich i ferii zimowych,
  e. prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,
  f. przystępowanie do projektów UE służących rozwojowi miejscowości,
  g. podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi,
  h. promowanie regionu jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i gospodarczo,
  i. aktywizowanie społeczności lokalnej,
  j. ochroną i promocją zdrowia, rozwijaniem zainteresowań promujących zdrowy tryb życia, ekologie i ochronę przyrody
  k. organizowanie okresowych zebrań, mających na celu śledzenie najpilniejszych potrzeb i problemów mieszkańców,
 2. współpraca ze Szkoła Podstawową im. A.F. Modrzewskiego w Trzepnicy,

ł. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego , ratownictwa i ochrony ludności.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 4

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
  2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 • §5
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  a. członków zwyczajnych,
  b. członków wspierających,
  c. członków honorowych.
 • §6
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mieszkająca lub zatrudniona na terenie gminy Łęki Szlacheckie, która ukończyła 16 lat. W składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
  3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje i skreśla w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 • §7

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
3. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

 • §8
 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  a. aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
  b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 • §9
 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
  2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 8 ust.1 pkt b i c.
 • §10
 1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może przyznać dożywotnio honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
  2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka wspierającego z wyjątkiem obowiązku określonego w § 8 ust.1 pkt c.
 • §11
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  b. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  c. skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok,
  d. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu.
  e. wykluczenia lub skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na mocy uchwały.
  f. od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie do 30 dni.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 • §12
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a. Walne Zgromadzenie Członków,
  b. Zarząd,
  c. Komisja Rewizyjna.
  2. Kadencja władz.
  a. kadencja wszystkich władz wybieralnych stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym bezwzględną większością głosów,
  b. uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej
 • §13

Walne Zgromadzenie Członków

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
  2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
  3. Walne Zgromadzenie Członków wybiera spośród siebie od 5 – 9członków zarządu, od 3 – 5 członków komisji rewizyjnej. W składzie większości muszą stanowić osoby, o pełnej zdolności do czynności prawnych.
  4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
  5. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Głosowanie jest jawne lub tajne.
  7. Uchwały w sprawach zmiany statutu i rozwiązania stowarzyszenia są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
  8. W razie nie odbycia się Walnego Zebranie Członków w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie Walne Zebranie według tego samego porządku obrad. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania stowarzyszenia i zmian w statucie.
  9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b. uchwalanie zmian statutu,
  c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f. uchwalanie planów pracy i budżetu,
  g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  m. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
  n. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 • §14
  Zarząd
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
  2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, zastępcę prezesa, skarbnika, sekretarza.
  3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
  4. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad
  5. Do kompetencji Zarządu należą:
  a. realizacja celów Stowarzyszenia,
  b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e. podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku Stowarzyszenia,
  f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  h. przyjmowanie i skreślanie członków,
  i. zawiadamianie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
  j. informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, także o adresie siedziby Stowarzyszenia najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,
  k. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 • §15
  Komisja Rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
  3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  b. składanie sprawozdań i wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  d. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
  e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
  4. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 • §16
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.                                 §17
  1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a. składki członkowskie,
  b. darowizny, zapisy i spadki,
  c. Dotacje.
  2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • §18
 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy trzech osób ze składu Zarządu. W tym każdorazowo prezesa lub zastępcy prezesa i dwóch innych członków Zarządu.
  2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: prezesa lub zastępcy prezesa i innego członka Zarządu.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§19

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
  W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).