Społeczność żydowska

Po utworzeniem Księstwa Warszawskiego wprowadzono na jego obszarze obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Proboszcz parafii w Bęczkowicach także sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego.
Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu.
W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego.
Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan.

Lista osób wyznania mojżeszowego urodzonych w Trzepnicy.

1810 Aron Israel Hayzykowicz         

Jakob  

Laia     Moskowicz     

Trzepnica              

Data urodzenia: 04.05.1810 r.

1825    Laie     Smulowicz     

Jakub  

Frayda Szlamowicz    

Trzepnica       

Data urodzenia: 07.05.1825 r.

1813    Leybus            Hayzykiewicz

Jakub  

Laia     Mośkiewiczowna       

Bęczkowice     Trzepnica       

Data urodzenia: 02.01.1813 r.

1811    Zisel    Zelmanowicz  

Wolf   

Matke  Abrahamowiczowna  

Trzepnica       

Data urodzenia: 02.08.1811 r.

1824    Samuel            Gielbert          

Marek 

Matke  Sijowna          

Trzepnica       

 Data urodzenia: 07.12.1824 r.

1823 Dawid Fisiel       Grymbau        

Joel     

Laja     Moskiewiczowna       

Trzepnica       

Data urodzenia: 05.11.1823 r

1818    Izrael   Elzykiewicz    

Jakob  

Lija      Mośkiewicz    

            Trzepnica       

Data urodzenia: 08.09.1818 r.

1810 Icek        Widdorowicz

Dawid 

Hinda  Gnaicha          

Trzepnica

Data urodzenia: 01.01.1810 r.

1825    Smul    Smulowicz     

Jakub  

Frayda Szlamowicz                

Trzepnica       

 Data urodzenia: 07.05.1825 r.

1811 Sora        Hayzykiewicz

Jakob  

Laia     Moskiewicz    

Trzepnica       

Data urodzenia: 28.12.1811 r

1819    Eliasz   Węgier

Jcyk    

Nacha  Ligorny          

Trzepnica       

Data urodzenia: 04.11.1819 r.

1821    Rywka             Heyzykiewicz

Jakob  

Laia     Moskiewiczowna                   

Trzepnica       

Data urodzenia: 25.08.1821 r.