Archeologia

Trzepnica Kolonia stanowisko 8.

Stanowisko nr 8 w Trzepnicy Kolonii zostało odkryte w czasie badań powierzchniowych w 1986 r. Badania wykopaliskowe, finansowane przez inwestora, przeprowadzono w 1996 r. w związku z budową zalewu cieszanowickiego. Badaniami kierował niżej podpisany. Przebadano powierzchnię około 1200 m2, odkrywając pozostałości osadnictwa pradziejowego z różnych okresów: 76 obiektów archeologicznych: ślady ognisk, szałasów, itp. i materiały ruchome: grudki polepy, kilkadziesiąt fragmentów glinianych ciężarków tkackich (niektóre w dość dobrym stanie), około 1700 fragmentów naczyń glinianych, ponad 100 krzemiennych narzędzi i odpadów produkcyjnych, 2 kamienie żarnowe, grot strzały z brązu (unikat); ceramika była silnie rozdrobniona – nie zrekonstruowano w całości ani jednego naczynia. Zabytki oraz dokumentacja z badań przechowywane są w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Wyniki badań zostały opracowane w formie sprawozdania konserwatorskiego, którego egzemplarze znajdują się w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Piotrkowie oraz w Muzeum w Piotrkowie. Pełne opracowanie jak dotąd nie zostało opublikowane.

W późniejszym okresie teren został zniszczony pracami ziemnymi związanymi z nowym ukształtowaniem brzegu zbiornika.

Chronologia i przyporządkowanie kulturowe:

– większość obiektów i materiałów ruchomych, w tym brązowy grot i ciężarki tkackie należy wiązać z późną kulturą trzciniecką lub wczesną kulturą łużycką z przełomu II i III okresu epoki brązu (tzn. XIII – XII wiek przed naszą erą), można przyjąć, że mieliśmy tu do czynienia z krótkotrwałym, niewielkim obozowiskiem;

prócz pozostałości w/w obozowiska stwierdzono:

– ślady osadnictwa (część krzemieni) nieokreślonej kultury z mezolitu;

– nieco liczniejsze materiały (ceramika, część krzemieni) kultury pucharów lejkowatych z młodszego neolitu;

– dwa obiekty kultury przeworskiej z pierwszych wieków naszej ery, jeden z nich zawierał sporą ilość ceramiki i wspomniane kamienie żarnowe.

Mirosław Szukała