Walne zebranie członków

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Trzepnica oraz Okolic serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 w Świetlicy Stowarzyszenia przy Szkole Podstawowej w Trzepnicy.

Zgodnie ze statutem w Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
Proponowany porządek posiedzenia:

 • Otwarcie posiedzenia
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
 • Przyjęcie porządku posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Przedstawienie sprawozdań z działalności stowarzyszenia za 2017 rok:
 • Sprawozdanie finansowe za 2017r.
 • Sprawozdanie merytoryczne za 2017r.
 • Przedstawienie proponowanych zmian w statucie
 • Wybór członków zarządu i komisji rewizyjnej
 • Dyskusja
 • Głosowanie nad podjęciem uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i zmiany statutu
 • Sprawy różne – wolne głosy i wnioski
 • Zakończenie posiedzenia

Z uwagi na bardzo ważne kwestie, które będą poruszane podczas zebrania prosimy o przybycie wszystkich członków.